Na današnji dan Armija BiH oslobodila bosanski kraljevski grad Ključ

Na današnji dan Armija BiH oslobodila bosanski kraljevski grad Ključ

 

15. septembar obilježavamo  kao datum kada je 1995.godine oslobođen  grad Ključ. Od tog datuma narod Bošnjački istjeran još 1992.godine, započeo se vraćati na svoje ognjište riješen da ga niko i nikad –  ne istjera sa rodne grude.

Ključ su 15. septembra 1995.godine oslobodile jedinice Petog Korpusa sastavljene uglavnom od domaćih boraca i boraca sa čitavog prostora Bosne i Hercegovine. Trebalo je mnogo napora, strpljenja, prolijevanja krvi u ovom našem odbrambeno-oslobodilačkom ratu da bi se dočekala sloboda što je nešto najljepše što čovjek može da osjeti i razumije.

Evo kako su jedinice Petog i Sedmog Korpusa oslobađale zapadnu i centralnu Bosnu, a posebno prostor općine Ključ.

5. Korpus AR BiH na zapadnom dijelu ratišta (Bosanska Krajina) kreće u svoj pobjednički pohod, oslobađa Veliku Kladušu, uključuje se u operaciju HV «Oluja» sudejstvuje u istoj i oslobađa Korenicu i Dvor na Uni pri čemu zarobljava velike količine MTS, vrši popunu i svoja dejstva prenosi ka Bosanskom Petrovcu, Ključu i Sanskom Mostu, izvodeći novu operaciju pod nazivom «Sana-95». Ova operacija počela je 13. septembra u ranim jutarnjim časovima probojem četničkih linija u rejonima Turski Kozjan, Hrgar i Ripač. Jakim početnim udarima naših snaga razbijen je neprijatelj u pomenutim rejonima i u toku dana naše snage su uspjele osloboditi Kulen Vakuf, Orašac, Martin Brod, Dubovsko, Vrtoče i u večernjim satima dolaze na domak Bosanskog Petrovca.

U prijepodnevnim časovima 14.09.1995.godine snage 502. Sbbr. u sudejstvu sa 501. Sbbr, 510. Osbr i 517. Sbbr oslobađaju Bosanski Petrovac i u rejonu Oštrelja spajaju se sa snagama HV.

Oslobađanjem Bosanskog Petrovca i okolnih sela Komandant 5. Korpusa Atif Dudaković pozvao je komandante brigade i izdao naredbu da se odmah krene i oslobodi Ključ jer je prijetila opasnost da snage HVO i HV prve uđu u Ključ preko Vrbljani i Ribnika.

15.09.1995.godine u prijepodnevnim satima ka Ključu kreću 501. i 510. Osbr, a u pravcu Sanice i Sanskog Mosta (preko Grmeča) 502. i 517. Sbbr.

U popodnevnim satima 501. Sbbr. izbija na rejon Laništa gdje je naišla na jak otpor neprijatelja koga slama uz pomoć 510. Osbr, a zatim 510. Osbr, sastavljena mahom od Ključana koji dobro poznaju ovaj teren, produžava dejstva ka Ključu i oslobađa ga oko 21 sat 15.09.1995.godine.

7. Korpus AR BiH pokrenuo je 10. septembra ofanzivu u širem reonu Turbeta. U 13 časova istog datuma uz precizne pogodke naših artiljeraca izvršen je klasičan tenkovski napad (5 tenkova) i u početnim dejstvima probijene su linije odbrane četničkih snaga ( na Varošluku i Nuli) te su postignute dobre pozicije za dalja borbena dejstva.

Naredna dva dana borbena dejstva naših snaga prenose se u zonu 77. divizije. Operacije počinju sa okupiranih dijelova Kupreškog ratišta. U početnim dejstvima naše snage zauzimaju važne objekte (Demirovac, Dekala, Čučkovine) a ubrzo zatim i Semešnicu kao posljednje uporište četnika za odbranu Donjeg Vakufa. U večernjim satima 7. Korpus 13. septembra oslobađa Donji Vakuf.

Istog dana razbijena su i ostala četnička uporišta u rejonu Turbeta (Đelilovac, širi reon Karaule i dr.) te naše snage ubrzo izbijaju na komunikaciju: Turbe-Karaula-Hamandžići čime se prosjeca pravac izvlačenja snaga agresora ka Banja Luci. Narednog dana (14.septembra) 7. Korpus oslobađa najjače četničko uporište na ovom pravcu (prevoj Komar) odakle je pune četiri godine artiljerijom tukao Travnik i ostala mjesta.

Operacije se nastavljaju, četnici bježe te naše snage oslobađaju Babanovac-sportsko-rekreacioni centar u Vlašiću sa preko 1000 vikend kućica, hotela, ski liftova i sl. Nastalo je silno rasulo u četničkoj vojsci koja bježe ka Banja Luci. Zarobljeno je preko 300 četnika. Akcija se nastavlja bez predaha te naše snage izbijaju u rejon Vitovlja na Vlašiću, selo Dedići u blizini grada Jajca.

Na tom pravcu snage HVO, koje su prije naših snaga ušle u grad Jajce, zauzimaju pozicije u blizini sela Dedići i Vitovlja i ne dozvoljavaju dalji prodor naših snaga ka Skender Vakufu i dalje ka Banja Luci jer je to jedini mogući pravac.

Po oslobođenju Ključa jedinice 5. Korpusa produžavaju dalja dejstva: 501.Osbr, sa dijelom artiljerije ka Mrkonjić Gradu (Varcar Vakufu), 510. Osbr. preko Ramića i Krasulja ka Vrhpolju i Sanskom Mostu, 502. i 517. Sbbr. ka Sanskom Mostu. Ostale snage 5. Korpusa učestvovale su u oslobađanju Bosanske Krupe, Otoke, Lušci Palanke te krenuli u ofanzivna dejstva ka Bosanskom Novom, Prijedoru i Sanskom Mostu.

General Mehmed Alagić cjeneći da nema mogućnosti da se iz suprotnog pravca sretne sa snagama 5. Korpusa donosi odluku i 21. septembra upućuje 17. VKbbr preko Kupresa, Livna, Grahova i Drvara ka Ključu. U Bosanskom Petrovcu  general Atif Dudaković vrši smotru ove jedinice a odmah potom je upućuje na ratište u rejon Ključa. Borci 17.Vkbbr željni borbe odmah prelaze rijeku Sanu, forsiraju riječicu Banjicu i napadaju četničke snage u širem rejonu Gornjeg i Donjeg Ratkova, razbijaju četničke snage i ubrzo izbijaju u rejon Čađavice i Sitnice izlazeći na komunikaciju: Varcar Vakuf (Mrkonjić Grad)-Sitnica-Banja Luka.

Tu su presreli četničke kamione sa četnicima i prosto su ih svlačili sa kamiona. Oslobođena su mnoga sela pa i naše Plamenice i Crljeni te se izbilo na Crni Vrh. Istovremeno snage 5. Korpusa napreduju komunikacijom ka Varcar Vakufu (Mrkonjić Gradu) i ubrzo izbijaju na domak Balkane u rejonu Kule. Dolaze i ostale jedinice iz 7. Korpusa te se napreduje i na lijevom krilu. Oslobađa se Sanica, Kamičak, Vrhpolje, te se izbija na obalu rijeke Sane na domak Lušci Palanke.

28. septembra četnici dovode nove snage iz Srbije, podižu avijaciju, uvode nove tenkovske jedinice i počinju sa najačom ofanzivom koju su izveli u toku rata sa jednim osnovnim ciljem: vratiti grad Ključ. Glavni pravac njihovog napada bio je Sanski Most, Ključ odnosno izbiti na komunikaciju: Ključ-Bosanski Petrovac i presjeći je te okružiti naše snage koje su duboko ušle ka Banja Luci.

Kreće se iz nekoliko pravaca: Mrkonjić Grad-Ključ, Banja Luka-Manjača-Sitnica-Čađavica, Sanski Most-Vrhpolje-Sanica te Sanski Most-Ključ.

Naše snage pružaju strahovit otpor četnicima. Dejstvo avijacije bilo je nemilosrdno te su naše snage bile prisiljene da se povlače ka Ključu. Najkritičnije je bilo 3. i 4. oktobra jer su četnici bili na ulazu u grad Ključ. Međutim naše snage kreću u silovit protunapad na više pravaca. Odbijaju četnike od grada a na Krasuljama, kanjonu Sanice i Velečevu nanose četnicima strahovite gubitke.

Ključ su oslobodile, a kasnije odbranile jedinice 5. i 7. Korpusa AR BiH. U silovitom kontranapadu naše snage gone četnike i ubrzo ulaze u Sanski Most kojeg oslobađaju 11. oktobra 1995.godine.

(media-kljuc.ba/mb)

Previous Uspješni bh. tekstilci: Zapošljavaju, izvoze i otvaraju nove pogone
Next Nedžad Ibrišimović: Godišnjica smrti velikana koji je napisao najljepšu pjesmu o Bosni (VIDEO)

You might also like

OTPOR BOSNE

Godišnjica formiranja 3. korpusa ARBiH

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona koju su činili ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović, položila je cvijeće na spomen-obilježju šehidima i

AGRESIJA|GENOCID|URBICID

Sarajevo: U haremu Ali-pašine džamije odata počast legendarnom komandantu Zaimu Imamoviću

Na Rogojskoj gresi na Treskavici, braneći svoje sugrađane i domovinu, prije 26 godina poginuo je jedan od najvećih sinova ove zemlje komandant Zaim Imamović. Povodom tužne godišnjice smrti legendarnog komandanta

NAŠI DANI

Tri decenije od osnivanja “Crnih labudova” i godišnjice pogibije narodnog heroja Mehdina Hodžića – Crnog labuda

‘Jedinica “Crni labudovi” bila je jedan od najčvršćih oslonaca u borbi za nezavisnost, suverenitet i slobodu‘, istakao je Bakir Izetbegović se na Svečanoj akademiji povodom 30. godišnjice od osnivanja “Crnih