Vlada FBiH: INORMACIJE I ZAKLJUČCI O ZAVODU PAZARIĆ

Vlada FBiH: INORMACIJE I ZAKLJUČCI O ZAVODU PAZARIĆ

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, razmatrala više informacija o izvršenim nadzorima na radom JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, te donijela više zaključaka koji se odnose na ovaj, ali i druge ustanove socijalne zaštite u vlasništvu FBiH.

-Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, dala podršku uposlenicima JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji časno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti.

Federalna vlada preporučuje Vladi Kantona Sarajevo da preispita tačnost izvještaja JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo od 16.10.2019. godine, kojim su pogrešno informisali Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vladu FBiH.

Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da izvrši nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, u skladu sa članom 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da hitno poduzme aktvnosti na realizaciji preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, date u Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektulnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine, s naglaskom na preispitivanju efikasnosti i opstojnosti upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite.

Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da odmah poduzme potrebne aktivnosti s ciljem razrješenja direktora, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i imenovanja vršilaca ovih direktora, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ovog zavoda.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je da intenzivira saradnju s međunarodnim organizacijama UNICEF i Save the Children radi poduzimanja aktivnosti s ciljem transformacije i jačanja kapaciteta ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, u roku od 30 dana, u koordinaciji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o inspekcijama u FBiH kojima bi ponovo bila uvedena inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu u čijoj bi nadležnosti, između ostalog, bio i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom zdravstva, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH kojima bi, između ostalog, bili uspostavljeni socio-medicinski standardi za smještaj, tretman i boravak osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH. Rok za izvršenje ovog zaduženja je 30 dana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, Finansijska policija FBiH i Porezna uprava FBiH zadužene su da, u okviru svojih nadležnosti, istraže finansijsko poslovanje i drugih ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH (Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški), te da, u roku od 90 dana, o nalazima informišu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, istraži trenutnu situaciju i predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba s duševnim smetnjama smještenih u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, kao i modalitet njihovih redovnih ljekarskih kontrola.

Federalno ministarstvo zdravstva će uspostaviti ekspertni tim koji će za sve ustanove socijalne zaštite nad kojima pravo osnivača ima FBiH, a u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i ovim ustanovama, sačiniti sve potrebne pisane procedure u skladu s preporukama Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, te dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba s duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH), revidirati dijagnostičke kategorije (dijagnoza) s ciljem prilagođavanja potrebnog tretmana i dodatno educirati kadar iz oblasti koordinirane brige i okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Za ovo je dat rok od 90 dana.

Zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da kroz programe zapošljavanje odmah poduzme aktivnosti kako bi bila ojačana kadrovska struktura i omogućeno upošljavanje dodatnog stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

Obavezan je Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić da postupi po izvještaju o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u ovom zavodu od 28.10.2019. godine, kao i izvještaju Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH od 23.10.2019. godine, te putem Federalnog ministarastva rada i socijalne politike dostavi Vladi FBiH Operativni plan za realizaciju preporuka koje su u okviru njihove nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva obratit će se kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja zahtjevom za osiguranje nesmetanog korištenja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje štićenicima Zavoda u Pazariću, kao i štićenicima drugih ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta u zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH, s fokusom na provođenje Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja zavoda kantonalnog osiguranja kome osiguranik pripada.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je, da u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima, osigura provođenje preporuka iz dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba sa duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH).

Vlada FBiH će izvještaj o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba s duševnim smetnjama u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 28.10.2019. godine, kao i izvještaj Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH, informacijom JU Kantonalni centra za socijalni rad Sarajevo od 16.10.2019. godine, zajedno sa informacijom o realizaciji Zaključak Vlade FBiH od 19.9.2019. godine u vezi s vanrednim nadzorom nad Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, dostaviti na postupanje i nadležnom tužilaštvu.

Previous U Sarajevu Međunarodna naučna konferencija o bosanskoj prošlosti (VIDEO)
Next Selektor: Veoma nam je važno što ćemo igrati u Bosni i Hercegovini

You might also like

NAŠI DANI

Korodinacija boračkih organizacija Tuzlanskog kantona traži javno izvinjenje od gradonačelnika Lukavca Edina Delića

Koorodinacija boračkih organizacija Tuzlanskog kantona s današnje pres-konferencije zatražila je javno izvinjenje od gradonačelnika Lukavca Edina Delića koji je, kako su više puta ponovili, izjednačio časnu ulogu pripadnika Armije RBiH

NAŠI DANI

Bosna i Hercegovina otvara konzulate u Novom Pazaru i Rijeci

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj jučer (19.06.) donijelo Odluku o pokretanju postupka za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, s generalnim konzulom na čelu,

TURIZAM

Cilj kampanje protiv arapskih turista: Gladan Bošnjak je najjače oružje u rukama neprijatelja BiH

Svake godine, u jeku turističke sezone, u našoj zemlji pokreće se žestoka medijska kampanja protiv arapskih turista. Objavljuju se tekstovi sa naslovima tipa: “Arapi preplavili BiH: Kupuju zemlju, nekretnine pa